Search Result of "Samut Songkram"

About 21 results
Img

งานวิจัย

ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Species Diversity of Phytoplankton found in Maeklong Estuary, Samut Songkram Province, Thailand.

ผู้แต่ง:ImgDr.Narong Veeravaitaya, Associate Professor, ImgSiriporn Boondaow,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Outstanding performance award (2021)

ผลงาน:การศึกษาเบื้องต้นของความหลากชนิดของแอมฟิพอดในอัมพวาเอสทูรี่ จังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิจัย: Imgนางสาวชนิกานต์ เกตุนวม Imgดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์ Imgดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์

Doner:องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Img

ที่มา:ASAFASK Kyoto University

หัวเรื่อง:Studies on the recognition of ecological resource and acceptance and use by community in Samut Songkram

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการเติมอากาศของเครื่องกังหันตีน้ำช่วงฤดูแล้งในบ่อดินจังหวัดสมุทรสงคราม

Img

ที่มา:โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

Construction of Simulation Model for Efficiency Management of Water Quality (2010)

หัวหน้าโครงการ:Akinori Ozaki

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, Imgนายปณิธาน แก้วจันทวี, ImgAkinori Ozaki

แหล่งทุน:“Grant-in-Aid for Young Scientists” from Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, JAPAN

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:พื้นที่ชุ่มน้ำ , ชลธีวิทยา , นิเวศวิทยาและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

วิวัฒนาการชาติพันธุ์ครัสตาเชียนกลุ่มแอมฟิพอดวงศ์ Talitridae ในประเทศไทย (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (8)

12