Search Result of "Samut Songkhram Province"

About 116 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

"ชุมชนแม่กลอง" : วิเคราะห์ผ่านศิลปกรรมแถบลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑารัตน์ จิตโสภา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรสงคราม (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.อนันตกูล อินทรผดุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.อนันตกูล อินทรผดุง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินบริเวณป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรสริน มังกะโรทัย

แหล่งทุน:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, Imgนางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญวลัย เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

123456