Search Result of "Salt stress"

About 141 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Physiological Changes under Salt Stress of Some Grasses

ผู้แต่ง:ImgDr.Malee Na-nakorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Molecular interaction of endophytic actinomycetes associated with Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105) towards salt stress

ผู้แต่ง:ImgDr.Arinthip Thamchaipenet, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยทนเค็มภายใต้ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมและตรวจสอบยีนทนเค็มโดยผ่านกลไก DNA methylation (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศศิวิมล ชื่นเจริญ, Imgนายสุริยันต์ ฉะอุ่ม

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การโคลน การหาลำดับเบสของยีน และการแสดงออกของยีน SoNHX1 ที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มจากอ้อย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภวินท์ พานิชพรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

กลไก และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มของพันธุอ้อย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

กลไก และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มของพันธุอ้อย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678