Search Result of "Salmon crackers"

About 7 results
Img

การประชุมวิชาการ

DEVELOPMENT OF SALMON CRACKERS FROM SALMON TRIMMING

ผู้แต่ง:ImgWipada Ruechakul, ImgDr.Nantipa Pansawat, Assistant Professor, ImgDr.Jirawan Maneerote, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การแปรรูปสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร

Resume