Search Result of "Salmon Skin"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาแซลมอน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนวพร วรรณวิศาล, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:คุณลักษณะของคอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลาแซลมอน (Salmo solar) โดยใช้เอนไซม์เปปซิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว นวพร วรรณวิศาล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการบรรจุ

Resume

Img

Researcher

ดร. จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ, เอนไซม์จากสัตว์น้ำ

Resume