Search Result of "Sakaeo province"

About 20 results
Img

การประชุมวิชาการ

Designing Active Public Space Network in Sakaeo Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgNutkritta Reunrit, ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การประมวลผลภาพ, กลศาสตร์ของไหล

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืนโดยใช้พันธุ์ดีและถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการผลิตน้อยหน่าโดยใช้พันธุ์ดีและการถ่ายทอด งานวิจัยสู่เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

Img
Img

ที่มา:ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง:การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgยอดชาย ช่วยเงิน

ประธานกรรมการ:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุจินต์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, Imgนายไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี

แหล่งทุน:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)