Search Result of "Sahu, M"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีอนุภาค, การอนุรักษ์พลังงานเทคโนโลยีสะอาด, นาโนเทคโนโลยี

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characterization of doped TiO2 nanoparticle dispersions

ผู้แต่ง:ImgSahu, M., ImgSuttiponparnit, K., ImgDr.Sirikalaya Suvachittanont, Associate Professor, ImgCharinpanitkul, T., ImgBiswas, P.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Pt or Pd doping on stability of TiO2 nanoparticle suspension in water

ผู้แต่ง:ImgSuttiponparnit, K, ImgTiwari, V, ImgSahu, M, ImgBiswas, P, ImgDr.Sirikalaya Suvachittanont, Associate Professor, ImgCharinpanitkul, T,

วารสาร:

Img Img