Search Result of "Sahabhop Dokkaew"

About 99 results
Img

Researcher

ดร. สหภพ ดอกแก้ว

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Marine Aquarium, เพาะเลี้ยงชายฝั่ง , สัตว์น้ำสวยงาม

Resume

Img

งานวิจัย

พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

พัฒนาการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดองและเพิ่มศักยภาพการอนุบาลลูกปูทะเลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลอย่างยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิดอาหารเพื่อทดแทนโรติเฟอร์ในการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การผลิตและการขยายพันธุ์เห็ดทะเลด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

วิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจปลาทะเลสวยงาม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์เห็ดทะเลเพื่อการอนุรักษ์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Micropropagation and tissue culture technique of corallimorpharia (Anthozoa: Cnidaria)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sahabhop Dokkaew,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาตู้อนุบาลสัตว์น้ำด้วยระบบน้ำหมุนเวียน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อความหลากหลายของลักษณะ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงม้าน้ำเพื่อการอนุรักษ์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวีรกิจ จรเกตุ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

Researcher

นาย พรรษา ถมยา

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอลงกต อินทรชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว, Imgนายวีรกิจ จรเกตุ, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย และการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพื่อการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

12345