Search Result of "Safflower"

About 13 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์คำฝอย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

แหล่งทุน:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนาม

ผู้เขียน:Imgจินารัตน์ สายแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวัชรี เลิศมงคล

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีการมิวเตชั่น

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีการมิวเตชั่น

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนามอายุเก็บเกี่ยวสั้นและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยวิธีมิวเตชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร้หนามให้มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงโดยรังสีแกมมา

ผู้เขียน:Imgอัญชุลี คชชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการสกัดและการผลิตแคปซูลน้ำมันคำฝอย

ผู้เขียน:Imgจิตติมา ตั้งศิริมงคล

ประธานกรรมการ:Imgนายประศาสตร์ ฟูตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, ImgWilaisri Limphapayom

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์คำฝอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง

Img

Researcher

ดร. วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเก็บเกี่ยวล่าช้า และตำแหน่งดอกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์คำฝอยไร้หนามพันธุ์พานทอง

ผู้เขียน:Imgกมลรัตน์ สุขสถาน

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง วัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume