Search Result of "Sachiko SAKAI"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 4,5 และ 6 โดยใช้วัฒนธรรมไทย เป็นสื่อในการสอน กรุงเทพมหานครจาก การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรียน

ผู้เขียน:ImgSachiko SAKAI

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf