Search Result of "SUPINDA NGAMSAENG"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารจากพืชกลุ่ม Piperaceae ต่อหนอนใยผัก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, ImgOpener Koul

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พิษวิทยา สารกำจัดศัตรูพืช, สารสกัดจากพืชควบคุมเเมลง

Resume