Search Result of "SPIN"

About 123 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Multi Spin Exchange Monte Carlo Siumlation

ผู้แต่ง:ImgDr.Wichian Siriprom, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การไหลซึมของพัทธะแข็งเกร็งในแบบจำลองไอซิงส์ปินกลาสสองมิติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การไหลซึมของพันธะอย่างหลวมในแบบจำลองไอซิงสปินกลาส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234567