Search Result of "SET HD"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบธ.บ. การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการเริ่มใช้มาตราฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานในปี 2554 เป็นครั้งแรก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์

Img

Researcher

นาย สมยศ วิวรรธน์อภินัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการเริ่มใช้มาตราฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานในปี 2554 เป็นครั้งแรก