Search Result of "S. Techasakul"

About 27 results
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดและการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้หอมไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานสคิปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12