Search Result of "S. R. Leather"

About 79 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามป้อมแผ่น (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาบ๊วยแผ่นจากบ๊วยดอง (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

แบบจำลองของการดูดซับความชื้นและการอบแห้งของผักแผ่นปรุงรส (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Preference mapping of mango leather

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuvat Jangchud, Associate Professor, ImgDr.Kamolwan Jangchud, Associate Professor, Imgสายน้ำผึ้ง ทองใส,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Physical properties of strawberry leather

ผู้แต่ง:ImgDr.Wannasawat Ratphitagsanti, Assistant Professor, ImgHE Huff , ImgF Hsieh ,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Hot air drying of strawberry leather

ผู้แต่ง:ImgG.H. Lee , ImgDr.Wannasawat Ratphitagsanti, Assistant Professor, ImgF. Hsieh,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Color Light and Color Texture on Defect Detection for Leather Manufacture (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
1234