Search Result of "S. R. Leather"

About 82 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามป้อมแผ่น (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาบ๊วยแผ่นจากบ๊วยดอง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuvat Jangchud, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Physical properties of strawberry leather

ผู้แต่ง:ImgDr.Wannasawat Ratphitagsanti, Associate Professor, ImgHE Huff , ImgF Hsieh ,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Hot air drying of strawberry leather

ผู้แต่ง:ImgG.H. Lee , ImgDr.Wannasawat Ratphitagsanti, Associate Professor, ImgF. Hsieh,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Preference mapping of mango leather

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuvat Jangchud, Associate Professor, ImgDr.Kamolwan Jangchud, Associate Professor, Imgสายน้ำผึ้ง ทองใส,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากหนังวารานัสเชิงการค้า (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sompoch Tubcharoen,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Color Light and Color Texture on Defect Detection for Leather Manufacture (2019)

ผู้แต่ง:Imgชญาภา ปกป้อง, ImgMs.Natthavika Chansri, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากเศษผักโขมที่ได้จากกระบวนการผลิตผักโขมแผ่น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
12345