Search Result of "S. Passananon"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดตะกอนโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชินโสภณพานิช

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบผลิตน้ำประปา , ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

Resume