Search Result of "Ryoji Kudo"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modification of DWCM-AgWU Model Applied to A Paddy-Dominant Basin with Large Dams

ผู้แต่ง:ImgDr.Jutithep VONGPHET, Assistant Professor, ImgTakao Masumoto, ImgHiroki Minakawa, ImgRyoji Kudo,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์, ระบบภูมิสารสนเทศน์

Resume