Search Result of "Ruzi grass"

About 30 results
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกหญ้ารูซี่ทนทานต่อสภาพแล้งโดยใช้สาร polycthyleve glycol (PEG) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Production of Salt Tolerant Ruzi Grass (Brachiaria ruziziensis) by Tissue Culture

ผู้แต่ง:ImgMrs.Amara Thongpan, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Production of Salt Tolerant Ruzi Grass (Brachiaria ruziziensis) by Tissue Culture)

ผู้เขียน:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Imgดิริฎา มานะวิบูลย์, Imgจันทกานต์ อรณนันท์, Imgนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The best medium formula for multiple shoot induction was determined for seed culture of Ruzi grass (Brachiaria ruziziensis). Murashige and Skoog (MS) medium containing 10 mg/l BAP gave the highest average of 7.49 shoots. These shoots were irradiated at different doses of 0, 10, 30 , 50, and 70 Gy and transferred to grow on the selected multiple shoot induction medium having different concentrations of NaCl at 0, 0.5,1.0, 1.5 and 2.0%. It was found that the percentages of shoot survival decreased as the radiated doses increased. However, at the high salt concentration of 2.0% the growth was completely inhibited. All 173 clones of surviving plant were transferred to grow in the natural field at the National Corn and Sorghum Research Center, Nakhon Ratchasima province. A set of replicated plants from this field was also grown under high saline soil at Borabue district, Maha Sarakham province for comparison. Fifteen healthy clones were chosen from these two sites and grown in the high saline soil for one year. Only ten surviving clones were collected from this second growth and propagated as salt tolerant Ruzi grass. Upon testing the DNA fingerprints of the original 15 healthy clones using AFLP technique with 10 pairs of primers, there was no differences in the banding patterns found among them.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 2, Apr 06 - Jun 06, Page 449 - 455 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดต้นและเทคนิคการถ่ายยีนโดยใช้ Agrobacterium เป็นพาหนะในหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแคลลัสหญ้ารูซี่ Urochloa ruziziensis (R.Germ. & C.M.Evrard) Morrone & Zuloaga ทนแล้งโดยใช้สาร polyethylene glycol 6000

ผู้เขียน:Imgกรวรรณ ทรงความดี

ประธานกรรมการ:Imgมาลี ณ นคร

กรรมการร่วม:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกหญ้ารูซี่ทนทานต่อสภาพแล้งโดยใช้สาร polycthyleve glycol (PEG)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Green Manuring Effect on Yield of Cassava-Sweet Corn Sequential Cropping on Degraded Sandy Soil, Northeast Thailand)

ผู้เขียน:ImgRoongnapa Bowichean, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The green manuring effect on cassava-sweet corn sequential cropping was evaluated in a sandy Typic Plinthustult soil in Thailand. The highest fresh biomass was observed for ruzi grass (18.53 t.ha-1) followed by local weeds (14.08 t.ha-1), sword bean (12.69 t.ha-1) and sun hemp (12.39 t.ha-1). Sword bean tended to contain the highest nitrogen content (2.28%) while ruzi grass had the greatest potassium content (2.32%). The control (local weeds) had the highest phosphorus content (0.15%) but released more nitrogen than did the others with 148.65 mg.kg-1 followed by sword bean, sun hemp and ruzi grass (133.83, 92.77 and 59.5 mg.kg-1, respectively). The release of nitrogen was greatest at 2 wk after the incorporation of these green manures and the amount continuously reduced, while the release from local weeds ended before the others. Sun hemp was found the most suitable green manure in cassava-sweet corn sequential cropping on this soil and gave the highest tuber yield (27.19 t.ha-1) and fresh-peeled sweet corn (4.19 t.ha-1) but it gave the lowest starch content (30.13%) of cassava tuber. The incorporation of sword bean gave the lowest cassava yield (13.56 t.ha?1) whereas the lowest amount of sweet corn yield (2 t.ha-1) was obtained from the incorporation of ruzi grass. The three green manure plants showed almost no effect on soil properties due to the soil still having low residual plant nutrients and weak soil structure but ruzi grass tended to improve the soil physical properties more than did sun hemp and sword bean.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 3, May 13 - Jun 13, Page 342 - 357 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เหมาะสมในการตรวจวัดการรั่วของสารอิเล็กโตรไลท์จากภายในเซลล์ของ หญ้ารูซี่ (Urochloa ruziziensis (R. Germ. & C.M. Evrard) Crins) ในสภาพเครียดจากการขาดน้ำ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงปริมาณ malondialdehyde และ total soluble sugar ของหญ้ารูซี่ที่ทนแล้ง ได้ต่างกัน เมื่อชักนำด้วย polyethylene glycol

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis Germain and Everard) โดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgดิริฎา มานะวิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำสัมพัทธ์ และการรั่วของสารอิเล็กโทรไลต์จากภายในเซลล์กับการทนแล้งของหญ้ารูซี่ (Urochloa ruziziensis (R.Gem & C.M. Evrard) Crins)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายยีน VP1ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่หญ้ารูซี่โดยใช้อะโกรแบคทีเรียม

ผู้เขียน:Imgสุมนา เหลืองฐิติกาญจนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนา Marker สำหรับศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) และหญ้ารูซี่ (Brachiaria rvzizensis)

ผู้เขียน:Imgชลนที รอดสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดัชนีการทนแล้งของหญ้ารูซี่ในสภาพเครียดจากอนุมูลอิสระ

ผู้เขียน:Imgวราพงษ์ เสนะวีระกุล

ประธานกรรมการ:Imgมาลี ณ นคร

กรรมการร่วม:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

12