Search Result of "Rungjang, W."

About 128 results
Img

Researcher

ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Transportation Engineering, Freight Transportation and Logistics, Infrastructure Planning and Management

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงในการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การลงทุนพัฒนาท่าเรือภายใต้ภาวะการแข่งขันทางการตลาด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgนายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์, Imgดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชนบางกะเจ้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000 บาท)

Img

การประชุมวิชาการ

Severity of Marine Accidents in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanisa Rungjang, Assistant Professor, ImgDr.Pattarapong Pakpoom, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญทองแดง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่ออุบัติเหตุในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้ GIS

นักวิจัย: Imgอัณศยา เปานิล Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญทองแดง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:การวิเคราะห์ความสำเร็จของการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย โดยใช้ AHP: ความท้าทายและทิศทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นักวิจัย: Imgฝากฝัน ชั้นงาม Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ด้านวิศวกรรม (2020)

ผลงาน:การคัดเลือกรูปแบบระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยใช้ AHP

นักวิจัย: Imgหทัยชนก มะโนแก้ว Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญเงิน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:การคัดเลือกรูปแบบระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยใช้ AHP

นักวิจัย: Imgหทัยชนก มะโนแก้ว Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญทองแดง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานบำรุงรักษาทางหลวงด้วยการวิเคราะห์หลายปัจจัย โดยวิธีAHP

นักวิจัย: Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgไพจิตร โพธิ์จันทร์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญทองแดง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:การกระจายตัวของคลังสินค้าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทย

นักวิจัย: Imgเสาวคนธ์ ม่วงทอง Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญเงิน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:แนวทางการพัฒนาพื้นที่ว่างใต้ทางยกระดับตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการบริหารสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

นักวิจัย: Imgณัฐจรีย์ แย้มจำรัส Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (2022)

ผลงาน:การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) สำหรับงานขุดใต้ดินระดับลึก

นักวิจัย: Imgชัยพร แก้วโต Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญทองแดง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:ความจุและระดับบริการของถนนหลายช่องจราจร (Multilane Highway) ที่เชื่อมการจราจรเข้าสู่เขตเมือง โครงการทางหลวงชนบท นบ.3021 สายราชพฤกษ์

นักวิจัย: Imgกชมน สมชัย Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img
Img
Img
1234567