Search Result of "Rungjang, W."

About 111 results
Img

Researcher

ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Transportation Engineering, Freight Transportation and Logistics, Infrastructure Planning and Management

Resume

Img

งานวิจัย

การลงทุนพัฒนาท่าเรือภายใต้ภาวะการแข่งขันทางการตลาด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงในการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgนายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์, Imgดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชนบางกะเจ้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000 บาท)

Img

การประชุมวิชาการ

Severity of Marine Accidents in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanisa Rungjang, Assistant Professor, ImgDr.Pattarapong Pakpoom, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี (2022)

ผลงาน:แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟเพื่อขยายโครงข่ายรถไฟสายเหนือ

นักวิจัย: Imgวรัญชิต ตั้งศรีวงศ์ Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความดีเด่น (2023)

ผลงาน:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเพื่อประเมินความรุนแรงและจัดทำแผนที่อันตราย

นักวิจัย: Imgสโรชา ดิษฐพูล Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

Doner:กรรมการการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

123456