Search Result of "Rujiwarodom M."

About 61 results
Img

Researcher

นาง รัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์, กลศาสตร์, ฟิสิกส์ของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

ผลของรังสีอิเล็กตรอนต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสารพอร์ลิเมอร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติความเป็นฉนวนของสารโพลีโพพีลีนโดยการฉายรังสีอิเล็กตรอน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยRadon Detector7 (RAD7) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพนิดา คนงาน

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำโดยการฉายรังสีอิเล็กตรอน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปรเมนทร์ พอใจ, Imgนายอดิศักดิ์ ปัญญานุช

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนสำหรับต้นกำเนิดจากปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่มีอยู่ในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนวุฒิ ฤทธิเดช

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ) (2013)

ผลงาน:การศึกษาภาคตัดขวางของการกระเจิงแบบรัทเธอร์ฟอร์ดด้วยวิธีการเจออนท์ 4

นักวิจัย: Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์ ImgBurin Asavapibhop ImgPat Sangpeng

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานตำรา ประจำปี 2522 (2009)

ผลงาน:หนังสีอกลศาสตร์ I

นักวิจัย: Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.10900

Img
Img

ที่มา:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยRadon Detector7 (RAD7)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

1234