Search Result of "Rueanghiran, C"

About 84 results
Img

Researcher

นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทย์สาธารณสุข

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

เชื้อก่อโรคหลักในอากาศที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นายิกา ปิ่นเนียม

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร , แบคทีเรีย

Resume

Img

Researcher

นางสาว นงเยาว์ ดอนสมไพร

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง สาหร่าย พูลเพิ่ม

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว สกุณา พัฒนกุลอนันต์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Antibiotic Residue, Mycotoxins

Resume

Img
Img
Img
12345