Search Result of "Rubber tree"

About 134 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

CO2 and water fluxes over a rubber tree ecosystem

ผู้แต่ง:ImgDr.Poonpipope Kasemsap, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Automatic Rubber Tree Classification

ผู้แต่ง:ImgPanattha Pongsomsong , ImgDr.Paruj Ratanaworabhan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะน้ำในต้นยางพารา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

(ไม่จัดสรร) การออกแบบและทดสอบเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (2010)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgรองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

1234567