Search Result of "Rubber product"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgดร.สิรี ตั้งบุญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัย และพัฒนาแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา

Img

ที่มา:สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การออกแบบแกนทางเข้าของเบ้าพิมพ์ที่ใช้ในแม่พิมพ์อัดส่งสำหรับการขึ้นรูปข้อต่อยางที่ใช้ร่วมกับยางขอบหน้าต่างในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของขนาดของทางเข้าและรูวิิ่งที่มีผลต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีความละเอียดสูงด้วยแม่พิมพ์อัดส่งแบบหลายเบ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการทำนายการหดตัวของผลิตภัณฑ์ยางในกระบวนการอัดขึ้นรูป

ผู้เขียน:Imgวัชรพงษ์ ชูแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgNuchanat Na-Ranong, Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมย้อนกลับ

Resume