Search Result of "Rubber Production"

About 81 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของยางพารา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมภูนุช ฉายาเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, Imgนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, Imgชมภูนุช ฉายาเวช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาการผลิตยางพารา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Thailand's Para Rubber Production Forecasting Comparison

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantachai Kantanantha, Assistant Professor, Imgนางสาวอรอุมา กอสนาน,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตยางพารา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

12345