Search Result of "Roygrong, S"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Agent-based modeling for ex ante assessment of tree crop innovations: litchis in northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgSchreinemachers, P, ImgDr.Chakrit Potchanasin, Assistant Professor, ImgBerger, T, ImgRoygrong, S,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume