Search Result of "Royal Project"

About 237 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Tropical Fruit Crops at Royal Project Foundation

ผู้แต่ง:ImgMr.Chalongchai Babpraserth, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

องค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้กับผลผลิตไม้ผลส่งเสริมในพื้นที่โครงการหลวง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมาน ณ ลำปาง

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...