Search Result of "Royal Project"

About 229 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Tropical Fruit Crops at Royal Project Foundation

ผู้แต่ง:ImgMr.Chalongchai Babpraserth, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

องค์ความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, Imgนายเธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์, Imgดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูและการจัดการป่าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่โครงการหลวง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ผลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

12345678910...