Search Result of "Role of community"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgเจียมจิต กลั่นหอม

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชารอง:ImgOranun Gluntapura

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำ ของชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทขององค์กรชุมชนกับการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้เขียน:Imgภัทราวดี ศรีดวงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSomchai Borisutsuwan

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำ กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgวรารัตน์ วัฒนชโนบล

ประธานกรรมการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPisarn Phetplai

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของชาวบ้านคูบัวต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ชุมชนจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ในการพัฒนาชุมชน ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgพัชรภรณ์ เพิ่มกว่าเก่า

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การรวมกลุ่มและบทบาทการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของพัฒนากรในการพัฒนาชนบทในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนาฏยา ศรีสายันต์

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSriparinya Toopgrajank

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:บทบาทผู้นำของเกษตรหมู่บ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนด้านการเกษตร

ผู้เขียน:ImgPornpun Suttireangwong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of this study was to find out strategies for Kasetmuban leardership role promotion in T&V system, supported by DOAE. To conduct this research three hundred and eighty five Kasetmuban were purposively selected from sub-district where one stop service center were set in 1999. Questionaires were instructed in detail, focusing on the social status and their role on building good relationship for contributing agricultural issue, management, cooperation, monitoring and agricultural development activities or projects evaluation, then analysed by the use of SPSS program for percentage, Chi square test, Pearson product moment correlation and reliability. Result showed that : Kasetmuban had no experience on setting up technical cooperation developing village within sub-district level. Besides, there was significant relationship between some experiences and the number of Kasetmuban who had done the role, as participation in one stop service showed positive effect on every role, while higher level of education had positive effect on management, but group's leader period had negative effect on cooperation. According to these findings, the strategy, in short term, was to support them to build up Technical Cooperation Developing Village by participatory learning process, emphasized on management, data analysis, monitoring together with evaluation and agricultural issue contributing system, then, net work construction among sub-district, district and province should be focusing, afterwards.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 024, Issue 1, Jan 03 - Jun 03, Page 28 - 40 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทและความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงโดยชุมชนของสตรีประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี: กรณีศึกษาหมู่บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ผู้เขียน:Imgอัสนี หวังพิทยา

ประธานกรรมการ:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการร่วม:Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายและองค์กรการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติ , การวางแผนและประเมินโครงการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมง, ชุมชนประมง-เศรษฐกิจสังคม

Resume