Search Result of "Rock check dams"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ดัชนีของพืชคลุมดิน และดัชนีพืชคลุมดินร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ฝายหินเรียงในการบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร ตามแนวระดับความสูง พื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของฝายหินเรียงในการบำบัดโลหะหนักจากน้ำเสียชุมชนของเทศบาล ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Img

Researcher

นาย ปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุนิยมวิทยาพื้นผิว, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การใช้ที่ดิน

Resume