Search Result of "Risk Management Model"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การคลัง, การวัดประสิทธิภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Macroeconomics, International Finance, Poverty

Resume