Search Result of "Rigid Pavement"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

The Study of the Effectiveness of Asphalt Concrete Overlays on Rigid Pavement Using Discrete-Event Simulation (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Determining the Effectiveness of Asphalt Concrete Overlays on Rigid Pavement Using Discrete-Event Simulation

ผู้แต่ง:ImgDr.Nathee Athigakunagorn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วนยวิธีแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

Img
Img

Researcher

ดร. นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Construction Management, Infrastructure Management, Simulation in Construction

Resume