Search Result of "Richard Neitzel"

About 4 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสีย, การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume