Search Result of "Rice cracker"

About 17 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preference mapping of commercial Khao-Tan rice cracker

ผู้แต่ง:ImgDr.Parisut Chalermchaiwat, Assistant Professor, ImgNattira On-nom, ImgPrawta Chantaro,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง: ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวฮาง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, อาจารย์

แหล่งทุน:กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of amylose and endosperm proteins on air cell distribution in rice cracker

ผู้แต่ง:ImgSasikarn Kithikorn, ImgDr.Parichat Hongsprabhas, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังในเขตภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgจุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Performance Evaluation of Community Enterprise: A Case Study of Investment in a Rice Cracker Machine of Sothorn Pattana Community Enterprise, Chachoengsao Province)

ผู้เขียน:ImgSumalee Santipolvut, Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The research aimed to implement an efficient community enterprise development plan as the basis for the development of SMEs in the future, and to develop competitive ability and business management sustainability. This research used primary data obtained from the project participants. The results showed that given a 12 percent discount rate, production by the new rice cracker machine had higher values for NPV, BCR, and IRR, and a shorter payback period than that of the traditional machine. Furthermore, the KPIs of the project were achieved, since the new machine not only decreased production time, labor, and waste in the production process but also created a new, smaller product and increased sales revenue by approximately 15 percent per month. In addition, supplemental marketing activity encouraged the Enterprise to develop two new product channels. The participating members were satisfied by the implementation and performance at a high level.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 3, Sep 15 - Dec 15, Page 437 - 447 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากข้าว

ผู้เขียน:Imgคำรบ สมะวรรธนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ไมโครแคปซูลกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกักเก็บกลิ่นรสจากสมุนไพรโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบฉีดพ่นเป็นละอองฝอยเพื่อปรับปรุงอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวกล้องเริ่มงอก

ผู้เขียน:Imgนฤชยา โพธิ์เทศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (10)

Img

Researcher

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

Resume

Img

Researcher

ดร. ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice), อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks), เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion), อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง (Snack bars), กระบวนการทำแห้ง (Drying Process)

Resume