Search Result of "Rice Koji"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Alcoholic fermentation, Bioenergy, Yeast Biotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Industrial Fermentation

Resume

Img

Researcher

ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fermentation Technology, Food Biotechnology

Resume