Search Result of "Revetment"

About 15 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Coastal Revetment Design Process in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Assessing and Mitigating Impacts of Shore Revetment on NeighboringCoastline

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของเขื่อนหินริมทะเลต่อการกัดเซาะชายฝั่งข้างเคียง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลกระทบของเขื่อนหินริมทะเลต่อการกัดเซาะชายฝั่งข้างเคียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเขื่อนหินริมทะเลบนหาดเลน ณ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

การประชุมวิชาการ

Successful Coastal Protection by Step Concrete Revetments in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 4) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, Imgดร.จารุพันธุ์ หนูสมตน, อาจารย์, Imgนายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, Imgนายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช, Imgนายแหลมไทย พู่วณิชย์

แหล่งทุน:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Resume