Search Result of "Reverse Logistics network model"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Reverse Logistics Network Model for Steel Products Production

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสาริณี อุ่ยตระกูล

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume