Search Result of "Resistance genes"

About 41 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, Imgนางสาวศิริพร กออินทร์ศักดิ์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรีพร เกตุงาม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, อาจารย์, Imgดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, Imgนางสาวศิริพร กออินทร์ศักดิ์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Diversity and Function of Arsenic Resistance Genes in Soil Bacteria from Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Kannika Sajjaphan, Associate Professor, ImgDr.Pechrada Pinjai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

123