Search Result of "Resilience quotient"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของจิตวิญญาณในการทำงานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์การศึกษาเซเวียร์ (Xavier Education Center:XAVEC)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, จิตวิทยาครอบครัว, จิตวิทยทาการปรับพฤติกรรม, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume