Search Result of "Research and development"

About 4140 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ละอองคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบน้ำมันงา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุขสันต์ พันธ์ทอน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสคร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หม่อน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ - กรมหม่อนไหม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม, Imgศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ - กรมหม่อนไหม

แหล่งทุน:กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร. สรินธร วิญญูประดิษฐ์, Imgนาย พรพนิต สุวรรณรัตน์

แหล่งทุน:การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
12345678910...