Search Result of "Research Information"

About 74 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะที่ 3) : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, Imgนางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, Imgนางกนกพร พูลประพันธ์, Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรัชดา คะดาษ, Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgนางพจนันท์ ร่มสนธิ์, Imgนางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ, Imgนางเพชรา เปสลาพันธ์, Imgนางสาวพวงจันทร์ พรมมา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, Imgนางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, Imgนางกนกพร พูลประพันธ์, Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจิติมนต์ เขียนดวงจันทร์, Imgนายชัชชัย ขาวพวง, Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgนางพจนันท์ ร่มสนธิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:หห

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgนางกนกพร พูลประพันธ์, Imgนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข

Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข, Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgน.ส.นลินา พิศาลบุตร, Imgผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ, Imgรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, Imgรศ.ยืน ภู่วรวรรณ, Imgศ.นายแพทย์ยง ภู้วรวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:555

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สสส

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgนางกนกพร พูลประพันธ์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:รรรรร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgนางกนกพร พูลประพันธ์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ปป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกนกพร พูลประพันธ์, Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกนกพร พูลประพันธ์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:สมมุติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุกฤษณ์ กุลดิลก

1234