Search Result of "Renormalization"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับแนวคิดของการทำให้การสูบเป็นสิ่งไม่ปกติ (Denormalization) และการทำกลับคืนให้การสูบเป็นสิ่งปกติ (Renormalization): กรณีประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume