Search Result of "Reintroduction"

About 34 results
Img

การประชุมวิชาการ

Progress of the Eld's deer Reintroduction in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Naris Bhumpakphan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Eld's deer conservation and reintroduction in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Naris Bhumpakphan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การคืนเนื้อทราย (Axis porcinus) คืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นายวิชิต กองคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชิต กองคำ

แหล่งทุน:สวนสัตว์นครราชสีมา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Evaluation of genetic and behavioral differences of firefly, Luciola aquatilis, populations from central part of Thailand for firefly reintroduction program (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:Evaluation of genetic and behavioral differences of firefly, Luciola aquatilis, populations from central part of Thailand for firefly reintroduction program

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:National Zoological Park, Smithsonian Institution

หัวเรื่อง:โครงการฟื้นฟูประชากรละองละมั่งพม่า (Burmese Eld's deer; Cervus eldi thamin) ในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินความแตกต่างพันธุกรรมและพฤติกรรมของประชากรหิ่งห้อย Luciola aquatilis บริเวณภาคกลางของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
12