Search Result of "Ready to eat"

About 226 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ อักษรศรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นจากร้านสะดวกซ์อ 7 - Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกรใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณภาพสับปะรดพร้อมบริโภค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMr. Pham Hoang

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Isolation and identification of coliforms and Escherichia coli in frozen ready to eat food under long term storage

ผู้แต่ง:ImgPornrujee Suppadit , ImgDr.Sudsai Trevanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Consumer Behavior in Ready to Eat Food and Fried Food in Vendor Market

ผู้แต่ง:ImgMs.wasaporn nicharat, Lecturer, ImgMrs.Obcheuy Wongtong, Associate Professor, ImgMs.Sujitta Raungrusmee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Optimization and extrusion behavior on functional ready-to-eat breakfast cereal

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chulaluck Charunuch, ImgDr.Nipat Limsangouan, ImgMs.Waraporn Prasert, ImgMr.Pisut Butsuwan,

การประชุมวิชาการ:

Img

12345678910...