Search Result of "Rattanakosin"

About 50 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ลานโล่งในกรุงเทพมหานครสมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Alisara Menakanit, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

น้ำตาลสยามกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมในกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้เขียน:Imgปิยะลักษณ์ ศิรประภาธรรม

ประธานกรรมการ:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

กรรมการร่วม:ImgPrasong Eiam-Anant

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์

123