Search Result of "Ratree Yooyuen"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

Chloroplast DNA Phylogeography of Dalbergia Cochinchinensis Pierre in Thailand and Laos (2011)

ผู้แต่ง:ImgRatree Yooyuen, ImgDr.Sutee Duangjai, Assistant Professor, ImgSuchitra Changtragoon,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Chloroplast DNA variation of Dalbergia cochinchinensis Pierre inThailand and Laos

ผู้แต่ง:ImgDr.Sutee Duangjai, Assistant Professor, ImgRatree Yooyuen, ImgSuchitra Changtragoon,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume