Search Result of "Rapid Tooling"

About 24 results
Img

งานวิจัย

Rapid Tooling by Layer Manufacturing Technique (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

แม่พิมพ์รวดเร็วเพื่องานประยุกต์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ I (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Thermal Spray-Formed Rapid Tooling: Experimental and FEA iInvestigation

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatchapol Chungchoo, Associate Professor, Imgพีระวัฒน์ นำวงค์,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับแม่พิมพ์รวดเร็วและวัสดุแบบไล่สัดส่วนของส่วนผสม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก มก. ต่อเนื่อง ๓ ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัย ๗๕% จากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี ๒๕๕๔ จากรายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ มก. (เงินอุดหนุนทั่วไป)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

An Investigation of Arc Spray Formed Rapid Tooling on Homopolymer Substrate

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatchapol Chungchoo, Associate Professor, Imgพีระวัฒน์ นำวงค์,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:การสร้างแม่พิมพ์รวดเร็วสำหรับงานเป่าขึ้นรูปขวดพลาสติก

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แม่พิมพ์รวดเร็วเพื่องานประยุกต์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ I

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก มก. ต่อเนื่อง ๓ ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัย ๗๕% จากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี ๒๕๕๔ จากรายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ มก. (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หัวเรื่อง:โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับแม่พิมพ์รวดเร็วและวัสดุแบบไล่สัดส่วนของส่วนผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปทีละชั้น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบรวดเร็วด้วยกระบวนการขึ้นรูปทีละชั้นสำหรับการหล่อพระ

ผู้เขียน:Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

ประธานกรรมการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Rapid Tooling by Layer Manufacturing Technique

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:เท้าเทียมด้วยวิศวกรรมย้อนรอย

Img
Img

Researcher

ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

Resume

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:แม่พิมพ์แบบรวดเร็วด้วยกระบวนการขึ้นรูปทีละชั้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย ประเภทบุคคลากรจูเนียร์ (2014)

ผลงาน:นวัตกรรมการสร้างเท้าเทียมด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและแม่พิมพ์แบบรวดเร็ว

นักวิจัย: Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12