Search Result of "Rao, M"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต และ แผ่นดินของเรา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Planar graphs, negative weight edges, shortest paths, and near linear time

ผู้แต่ง:ImgDr.Jittat Fakcharoenphol, Assistant Professor, ImgRao S.,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

Researcher

ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Graph Algorithms, Approximation Algorithms , Data structures

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสารสกัดจากหญ้าหวานฯ, Physiology

Resume

Img

Researcher

ดร. ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุกรรม และพันธุศาสตร์พืชตระกูลถั่วเขียวและพืชอื่นๆ ในสกุล Vigna รวมทั้งถั่วเหลือง, การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการใช้วิธีมาตรฐาน และเครื่องหมายโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:System Engineering, Performance Measurement , Investment Decesions, Life-cycle Cost

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Anatomy of Some Terete-Leaved Orchid Species)

ผู้เขียน:ImgNengpilhing Angela, ImgKrishna Chowlu, ImgBishwajit H. Sharma, ImgNageswara A. Rao, ImgSuraj P. Vij

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Leaf anatomy was investigated in six epiphytic orchid species in five genera—Cleisostoma filiforme (Lindl.) Garay, Eria pannea Lindl., Oberonia oklongensis Chowlu et al., Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr, Papilionanthe vandarum (Rchb. f.) Garay and Schoenorchis gemmata (Lindl.) J. J. Smith. The aim of the study was to determine if these species exhibited any visible special xeromorphic characters. Freehand transverse section and peeling techniques were used. Most species had a thick cuticle with a cuticular ledge and were amphistomatic. However, cuticular papillae were present only in O. oklongensis, P. vandarum and S. gemmata. Specialised water-storage cells were present within the mesophyll tissue in all the species except E. pannea. Both xylem and phloem found in S. gemmata consisted of fibrous caps. Raphide bundles were present abundantly in the mesophyll and epidermal cells of E. pannea and O. oklongensis. Sphaeraphides were present in the epidermal cells along with stomata of P. teres. Guard cells were cuticularized in almost all species except E. pannea. Wax-secreting cells were observed in E. pannea and O. oklongensis. Paracytic stomata were found in C. filiforme, E. pannea, P. teres, P. vandarum and S. gemmata. Only O. oklongensis possessed actinocytic stomata.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 13 - 21 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ แก้ววารี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรไม้ไผ่: ศึกษากรณีป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง

ผู้เขียน:Imgนิปก ถนอมบุญ

ประธานกรรมการ:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluating the performance of a wastewater plant using the APC model

ผู้แต่ง:ImgRao, M., ImgDr.Kongkiti Phusavat, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgองอาจ เติมศรีวีระกูล

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศ จันทนภาพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชุบ เข็มนาค, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินเนื้อหาวิดีทัศน์ "รายการบ้านไร่นาเรา" ของกองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร: ศึกษากรณีเกษตรผูู้นำ ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgกิตติ แซ่เท้น

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)