Search Result of "Ralstonia solanacearum"

About 103 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากลไกการติดเชื้อในระยะเริ่มต้นของ Ralstonia solanacearum ในมะเขือเทศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:ประชุมพร นวลอุไร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgประชุมพร นวลอุไร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, Imgนางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, Imgนายปริญญา จันทรศรี, Imgนายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456