Search Result of "REAL TIME ITS"

About 5 results
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบขนส่งอัจฉริยะ, การจัดการอุบัติการณ์, การประยุกต์ใช้ข้อมูล GPS ในงานจราจร

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Technology Management, Innovation & Knowledge Management

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume