Search Result of "R. Lersrutaiyotin"

About 356 results
Img

Researcher

ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์อ้อย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาเลย์เพื่อคุณภาพมอลท์, การปรับปรุงพันธุ์ละหุ่ง, การผลิตมันฝรั่ง, การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและCryopreservation

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบศักยภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน ในการผลิตเอทานอล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

แหล่งทุน:เงินงบประมาณงบอุดหนุนวิจัยส่วนกลาง มก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบอ้อยตอของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...