Search Result of "R Aunpad"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ของ Bacillus subtilis และสายพันธุ์ใกล้ชิดโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีทางPCR (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอวิรุทธิ์ รัตนชู, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนสมทบของภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bacterial Taxonomy, Phylogenic Classification

Resume